Subvencija za znižano plačilo vrtca

Zakaj Občina Črnomelj pri subvenciji plačila vrtca ne upošteva kredit, stanovanjski kredit (kot npr. Občina Semič) za znižanje vsaj enega plačilnega razreda?

Glede na PRAVILNIK o plačilih staršev za programe v vrtcih,3.člen,4,5,6 odstavek, ki govori o tem, da občina pri določitvi plačilnega razreda lahko upošteva tudi občinske akte, ki določajo znižanje plačil staršev, tako da se plačilni razred, ki je staršem določen v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom tega člena, zniža.
v Sociala 03 Jan 2017

Odgovor občinske uprave:

Občina Črnomelj na podlagi 37. člena v povezavi z 31. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US) poda pozitivno mnenje Centru za socialno delo Črnomelj, da lahko le-ta zniža staršem plačilo vrtca za en plačilni razred, vendar le v primeru večjih izdatkov, ki jih imajo starši zaradi težje bolezni otroka, kateri obiskuje vrtec.

Občinska uprava

12 Jan 2017
...