CESTA SKOZI NASELJE KANIŽARICA PO IZGRADNJI VODOVODA

Ali ima lokalna skupnost (županja) vpliv na izvajalce del, ki so izvajali vodovod po državni cesti skozi Kanižarico, in sicer v smislu adaptacije vozišča. Trenutno je beton in "skrpucalo" od asfalta, ki so ga položili, po (ZCes) popolnoma neustrezno in ogroža promet.

Ali bo lokalna skupnost o neprimernem in nevarnem vozišču in   stanju ceste skozi Kanižarico obvestila pristojnega vzdrževalca cest oz. pristojno nadzorno službo, oziroma ali ima DRSC namen preplastiti omenjeni odsek ceste.

Hvala za odgovor.
Milan LESKOVAR
v Promet 31 Mar 2015

Odgovor občinske uprave:

Regionalna cesta R1-218 Črnomelj – Kanižarica – Vinica je bila poškodovana zaradi vgradnje novega prenosnega vodovoda, ki poteka vse od zajetja Dobličice do Črnomlja in naprej proti Gribljam.

Izvajalec del na vodovodu je skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem dolžan cestišče vzpostaviti v prvotno stanje. Upravljavec regionalne ceste, Direkcija RS za infrastrukturo, je v soglasju za gradnjo  določila pogoje za asfaltiranje oziroma vzpostavitev ceste v prvotno stanje, kar pa v času gradnje vodovoda zaradi zimskih razmer ni bilo mogoče takoj izvesti. Občina Črnomelj kot investitor vodovoda od izvajalca terja, da v aprilu  dokonča vsa dela na vodovodu od vodohrana Grič do Črnomlja, tudi končno asfaltiranje vozišča.

Obnova vodovoda se izvaja v okviru regionalnega projekta »Trajnostna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU.

Občinska uprava

15 Apr 2015
...